Login Form

WELKOM

MISSIE SCHOLENGEMEENSCHAP ANKER

De gemeentelijke basisscholen van Bonheiden, Duffel en Sint-Katelijne-Waver hebben een hecht samenwerkingsverband gecreëerd in de vorm van een scholengemeenschap (SG) Anker.  We willen door die samenwerking de nodige professionaliteit ontwikkelen om  kinderen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.  Onze scholen willen op dit onderwijsveld zichtbaar aanwezig zijn om gepast in te spelen op de huidige onderwijsbehoeften.  We streven naar kwaliteitsvol onderwijs met zorgzame leerkrachten die ervoor zorgen dat kinderen graag naar school komen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren volgens hun mogelijkheden.

 

VISIE  SCHOLENGEMEENSCHAP ANKER 

Onze SG  Anker streeft naar :

Kwaliteitsvol hedendaags onderwijs met een kindvriendelijke insteek.

Professioneel goed opgeleide leerkrachten die onze kinderen op hun niveau gepast onderwijs aanbieden.

Een sterke zorgwerking en ondersteuning van de leerkrachten ten dienste van de kinderen van onze SG.

Onderwijs met oog voor hedendaagse onderwijsinzichten, functionele infrastructuur en technologische evoluties.

Een efficiënt administratief beleid uitgevoerd door degelijk opgeleide medewerkers.

Een professionele samenwerking op het directieniveau ter ondersteuning van alle medewerkers, rekening houdend met ieders kwaliteiten.

 

 Strategische doelen (SD) en operationele doelen  (OD)  van scholengemeenschap Anker

In wat volgt zullen de bovenstaande missie en visie vertaald worden in concrete strategische en operationele doelen.  Deze doelen zullen we groeperen in vijf domeinen, namelijk : personeelsbeleid, administratie, organisatie, pedagogische beleid en  beleidsvoerend vermogen.  Elk doel wordt beschouwd als, en bijgevolg geformuleerd als, een concreet uit te voeren actie.

 

Domein personeelsbeleid

Binnen het domein personeelsbeleid streeft SG Anker de volgende strategische en operationele doelen na. SG Anker streeft ernaar om

SD : Door een gerichte selectie, een sterke aanvangsbegeleiding en een coachende rol het personeel voor onze SG aantrekken, behouden van de talentvolle medewerkers en deze inzetten ten dienste van al onze kinderen op school.

 

OD : Aan de hand van een samen gedragen sollicitatieprocedure selecteren we kwalitatief, gemotiveerd, geschikt personeel voor onze SG.

 

OD : Een startende leerkracht ondersteunen in zijn/haar professionele groei door zijn/haar capaciteiten te stimuleren.  De aanvangsbegeleiding heeft als doel de nieuwe personeelsleden te ondersteunen en te erkennen in zijn/haar professioneel handelen

 

OD : Door klasbezoeken en/of observaties de professionaliteit van het personeel ondersteunen, bevorderen en de kwaliteit van het onderwijsgebeuren bewaken.

 

OD : Actueel houden van arbeidsreglement, functiebeschrijvingen en onthaalbrochure voor nieuwe leerkrachten om alzo alle medewerkers voldoende te informeren over hun rechten, plichten en opdracht.

 

OD : Stagiairs kansen bieden in het onderwijsveld.  Onze ervaringen aanwenden in functie van het selecteren van nieuwe collega’s voor onze scholen.

 

Domein beleidsvoerend vermogen

Binnen het domein beleidsvoerend vermogen streeft SG Anker de volgende strategische en operationele doelen na. SG Anker streeft ernaar om

 

SD: Aan de hand van een vastgelegde takenlijst de efficiënte werking van onze SG garanderen.

 

OD: Aan de hand van een jaarlijkse evaluatie wordt de taakverdeling en de praktische uitvoering ervan in vraag gesteld en zo nodig bijgestuurd.

 

OD: Taakverdeling en verantwoordelijkheden opbouwen i.f.v. deskundigheid en interesses

 

OD: De directievergaderingen van SG zo efficiënt mogelijk organiseren door vastgelegde agenda, goede voorbereiding, tijdsbewaking, efficiënte inzet van medewerkers en goede verslaggeving.

 

OD: Na overleg binnen de directievergadering en vanuit input van de medewerkers de competenties van alle medewerkers verhogen door professionele en gerichte input van informatie.

 

OD: Jaarlijks een directieseminarie organiseren om in de meest gunstige omstandigheden op een collegiale wijze met aandacht voor actuele onderwijsmaterie expertise op te doen.

 

Domein administratie

Binnen het domein administratie streeft SG Anker de volgende strategische en operationele doelen na. SG Anker streeft ernaar om

 

SD : Door een gerichte selectie en ondersteuning (aanvangsbegeleiding) het administratief personeel van onze SG aantrekken, behouden en laten functioneren ten dienste van alle schoolsecretariaten van de scholen van onze SG.

 

OD : De professionalisering en de competenties van onze administratieve medewerkers verhogen door :

  • Nascholingen aan te bieden,
  • In overleg te gaan met mekaar
  • Correcte input aan informatie door te geven

OD : Uniformiseren en standaardiseren van de werkomgeving; zelfde keuze software, documenten, werkwijze, …

 

OD : Jaarlijks een secretaresse dag organiseren om in de meest gunstige omstandigheden op een collegiale wijze de actuele administratieve taken te concretiseren.

 

OD : De startende collega’s, administratieve medewerkers, ondersteunen in zijn/haar professionele groei door zijn/haar capaciteiten te stimuleren en door overleg met ervaren collega’s en helpdesk aan te moedigen.

 

Domein organisatie

Binnen het domein organisatie streeft SG Anker de volgende strategische en operationele doelen na. SG Anker streeft ernaar om

 

SD : De expertise binnen het personeel van onze SG aanwenden om gezamenlijke of identieke opdrachten efficiënt uit te voeren.  Professioneel communiceren intern en extern onze SG.

 

OD : In onderling overleg en samenwerking onze dossiers veiligheid en welzijn up to date houden

 

OD : In onderling overleg en samenwerking het lestijdenpakket van onze SG zo optimaal mogelijk aanwenden, rekening houdend met de wettelijke voorschriften (VB, TADD, …).

 

OD : In onderling overleg en samenwerking de administratieve en praktische zaken van de inschrijvingen van de leerlingen uitvoeren.

 

OD : We streven naar een correcte, transparante en eerlijke communicatie en dit zowel intern als extern.

 

OD : Op regelmatige  momenten een groepsactiviteit organiseren voor het personeel van onze SG.